Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus

UFM's datavarehus indeholder bl.a. data om videregående uddannelser og de studerende før, under og efter endt uddannelse

Emner

Tal om de studerende

Hovedtal for antal studerende (bestand), tilgang, fuldførte og afbrudte på de videregående uddannelser.

Beskæftigelse

De nyuddannedes beskæftigelsesgrad opgjort i 12.- 23. måned efter afslutningen af studierne.

Ledighed

Data for ledighed for de nyuddannede målt i 4.-7. kvartal efter fuldført uddannelse.

Overgang mellem uddannelser

Forudgående og efterfølgende uddannelsesvalg for studerende på de videregående uddannelser.

Studietid

Indeholder opgørelser af studietid både som gennemsnitlig studietid og overskridelse af normeret studietid mv.

Frafald

Opgørelsen af frafald viser, hvor stor en andel af de studerende, der afbryder inden for det første studieår.

Tid til første job

Måling af hvor lang tid de nyuddannede er om at finde det første fuldtidsjob efter fuldført uddannelse.

Voksen- og efteruddannelse

Tal om aktiviteten på den videregående voksen- og efteruddannelse (VEU).

Internationalisering

Opgørelse af antal danske studerende på studie- og praktikophold i udlandet hhv. udenlandske studerende på studieophold i Danmark.

Befolkningens uddannelse og arbejdsmarked

Indeholder opgørelser af befolkningens højeste fuldførte uddannelse og arbejdsmarkedsstatus. Opgjort årligt på sidste arbejdsdag i november.

Optagelse (KOT)

Søgning og optag til de videregående uddannelser ved sommerens optagelses runde

SU

Opgørelse af stipendier og lån.

SVU - Statens voksenuddannelsesstøtte

Hovedtal for Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) i form af beløb, personer og kursister.

Forskerpersonale: Bestand og rekruttering

Bestand og rekruttering af videnskabeligt personale med forskningspligt ved de danske universiteter inkl. køns- og aldersfordeling mv.

Offentlige forskningsfonde: Ansøgninger og bevillinger

Hovedtal i form af ansøgninger og bevillinger (antal og beløb) samt succesrater for ansøgninger til de offentlige forskningsfonde.

Ph.d.

Hovedtal for uddannelsesaktiviteten for ph.d. fra 2008 og frem.

Kommercialisering af forskningsresultater

Hovedtal for teknologioverførsel og kommercialisering af forskningsresultater fra 2007 og frem.