Befolkningens beskæftigelsesgrad

Opgørelsen af befolkningens beskæftigelsesgrad gør det muligt at sammenligne befolkningens beskæftigelsesgrad på tværs af bopæl, alder og uddannelse.

Beskæftigelsesgraden opgøres som: Antal beskæftigede / (antal beskæftigede + antal ledige). Ved at ændre filterværdier for alder og højeste fuldførte uddannelse er det muligt at lave sin egen sammenligning af befolkningens beskæftigelsesgrad på tværs af bopæl, alder og uddannelse. Bemærk, at der kun beregnes beskæftigelsesgrad for den voksne befolkning i alderen 20-69 år.

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.: Befolkningens højeste fuldførte uddannelse er Danmarks Statistiks forløbsbaserede fortolkning af befolkningens uddannelseskarriere. Kun fuldførte, kompetencegivende uddannelser indgår. Uddannelser, der skifter længde eller niveau medfører at registeret dannes på ny efter princippet om at se fortiden med nutidens øjne. Personer, der er under uddannelse indgår ikke som beskæftigede selvom de evt. har et (studie-)job.

Den beskæftigelsesgrad, som indgår i beregningen af resultattilskud til institutionerne beregnes på samme måde, men på en anden (sammensat) population. De er derfor ikke fuldt sammenlignelige.

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres årligt i 2. kvartal.