Nyuddannedes ledighed

Ledighed målt 4.-7. kvartal efter fuldførelse.

Rapporten viser den gennemsnitlige ledighed i 4.-7. kvartal efter fuldført uddannelse. Oplysningerne er fordelt på fuldført uddannelse, fuldført institution og fuldførelsesår. Som noget nyt (nov. 2022) er ledighedsbegrebet justeret, så der nu ses bort fra udvandrede i opgørelsen. Se nærmere definition af ledighed under figurer. 

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Anm.: Opgørelsen omfatter kun videregående uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets ressort (ekskl. akademisk bachelor og ph.d. der normalt heller ikke medtages).

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Data opdateres en gang årligt, i oktober måned.

Definition af nyuddannedes ledighed

Der tages udgangspunkt i fuldførte i perioden 1. oktober året før til 30. september i året. For hvert enkelt fuldført måles ledigheden i 2. år efter fuldførelse (4.-7.kvartal). 4. kvartal defineres som det kvartal, der indeholder datoen præcis 1 år efter fuldførelse (dvs. 4.-7. kvartal måles fra og med det kvartal, der indeholder et-årsdagen for fuldførelsen til og med kvartalet, der ligger umiddelbart før to-årsdagen for fuldførelsen). Ledigheden for de nyuddannede i 2017 måles således frem til og med 2. kvartal 2019.

Ledigheden er en ledighedsgrad. Hvis en person fx er ledig halvdelen af det målte kvartal, indgår denne person med en ledighedsgrad på 0,5.

Der tages udgangspunkt i bruttoledigheden. For at blive defineret som bruttoledig skal den fuldførte være uden arbejde, stå til rådighed for arbejdsmarkedet og være jobsøgende. Bruttoledighedsbegrebet omfatter ud over de nettoledige også personer i aktivering, som modtager dagpenge, kontant-, starthjælp eller løntilskud.

Fuldførte, der er i gang med en ny uddannelse medregnes som ikke-ledige.
Ledighedsgraden opgøres ekskl. de udvandrede, men de indgår i tabelvisningen under antal fuldførte (af hensyn til konsistens i fht. andre opgørelser af antal fuldførte).