Videregående STEM-uddannelser

Teknologipagten blev etableret i foråret 2018 med det formål at få flere til at tage en uddannelse inden for teknologi, IT, naturvidenskab og matematik (Science, Technology, Engineering & Mathematics – forkortet STEM).

I Teknologipagten er fastsat det pejlemærke, at "20 pct. flere danskere skal fuldføre en ikke-dimensioneret videregående STEM-uddannelse om 10 år".

I 2018 fuldførte knap 7.600 en ikke-dimensioneret videregående STEM-uddannelse. Fra og med 2021 forventes der - alt andet lige og uden Teknologipagten - hvert år at være ca. 8.100 danskere, der gennemfører en ikke-dimensioneret videregående STEM-uddannelse. Teknologipagtmålsætningen er 20 pct. oven i dette, hvilket svarer til, at godt 1.600 flere danskere i 2028 gennemfører (afslutter) en ikke-dimensioneret videregående STEM-uddannelse end i 2021.

Ved hjælp af tilgangstallene får man en indikation på om udviklingen går den rigtige vej.

Læs evt. mere på teknologipagten.dk

Kilde: Uddannelses- og Forskningsministeriets datavarehus baseret på data fra Danmarks Statistik.

Data opdateres årligt i 2. kvartal.

Anm.: I rapporten er medtaget tilgang og fuldførte fra videregående STEM-uddannelser uanset uddannelsesressort. Desuden er gruppen af "Udelte kandidater" (undtagelsesvis) medtaget som fuldførte. Bemærk, at gruppen af dimensionerede hhv. ikke-dimensionerede uddannelser løbende justeres, og at tidsserien udtrykker den aktuelle dimensionering ("vi ser fortiden med nutidens øjne").

Af hensyn til beskyttelse af personoplysninger er visninger med færre end fem personer diskretioneret.

Faktaboks

Videregående STEM-uddannelser er, efter international sædvane, defineret ud fra den internationale standardklassifikation ISCED2011. STEM-uddannelser afgrænses ud fra, at det er uddannelser, som har en kombination af: ISCED-level 5) short-cycle tertiary education, 6) bachelor or equivalent level, eller 7) master og equivalent level samt ISCED-field 05) Natural sciences, mathematics and statistics, 06) Information and communication technologies (ICTs) eller 07) Engineering, manufacturing and construction.

Betegnelsen STEM overlapper, men er ikke identisk med opdelingen i hovedområder, såsom naturvidenskab, teknisk videnskab, det it-faglige område mm.

Det er Danmarks Statistik, der indplacerer samtlige danske uddannelser i ISCED.

I gruppen af ikke-dimensionerede uddannelser medtages udvalgte uddannelser med såkaldt "reguleret optag" (pt. kun maskinmesteruddannelsen).

Dimittender fra akademiske bacheloruddannelser medtages ikke i opgørelsen af fuldførte.

Danske studerende er afgrænset som alle ikke-internationale studerende.

Internationale studerende er studerende på de videregående uddannelser:
- der ikke har dansk statsborgerskab
- som ikke har gennemført en dansk ungdomsuddannelse
- som har fået bopæl i Danmark højest 1 år før studiestart eller højest har boet i Danmark 1 af de sidste 5 år
Uanset opholdets samlede længde er en international studerende i øvrigt også international studerende på en evt. efterfølgende uddannelse (fx EA=>PB eller Bach=>kand.), såfremt pausen er under 1 år.